Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
WitamyO nasKontaktArchiwum
Aktulności
Opis projektu
Promocja projektu
Rekrutacja
Harmonogram
Biuro projektu
Program Aktywności Lokalnej
Program Aktywności Lokalnej
dla Gminy Sieradz na rok 2013-2015
 Realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w    Sieradzu
Przewidziany do Realizacji w Ramach Projektu Systemowego
Współfinansowanego ze Środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach
POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1.
„Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz
– szansą na lepsze jutro”

Rozdział I
Informacje ogólne
1.    Program Aktywizacji Lokalnej zwany dalej PAL stanowi jedno z narzędzi realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu gminy Sieradz – szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
2.    PAL jest dokumentem uzupełniającym zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieradz na lata 2011- 2020.
 
3.    PAL służy realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnej.
 
4.    PAL skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy (sołectwa, wsi). Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. osób niepełnosprawnych, osób wychodzących z placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób uzależnionych od alkoholu, rodzin niewydolnych wychowawczo, min. rodzin niepełnych, wielodzietnych).
 
Rozdział II
 
Diagnoza uzasadniająca wybór środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym
 
Gmina Sieradz jest gminą wiejską. Mieszkańcy mają trudniejszy dostęp do podnoszenia poziomu wykształcenia czy też zdobywania kwalifikacji w porównaniu do mieszkańców terenów miejskich.
 
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 10.260 osób, w tym 5184 mężczyzn, 5076 kobiet. Spośród nich aż 358 rodzin korzystało ze świadczeń pomocy społecznej (131 mężczyzn i 227 kobiet).Głównymi problemami powodującymi dysfunkcyjność rodzin są: ubóstwo spowodowane brakiem zatrudnienia (163 rodziny), problemy opiekuńczo – wychowawcze (85 rodzin w grupie tej aż 49 to osoby samotnie wychowujące dzieci i 36 rodzin wielodzietnych),                        skutkujące dalszym rozwojem patologii (m.in. nadużywanie alkoholu – 30 rodzin) oraz inne: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność (67 rodzin).   
 Powyższe dane statystyczne wskazują jednoznacznie, iż głównymi problemami, z którymi nieustannie boryka się tut. GOPS są: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Zgodnie z ww. danymi częściej z pomocy korzystają kobiety, ze względu na pozostawanie w domu, opiekę nad dziećmi i są bardziej narażone na brak aktywności zawodowej i społecznej. Mężczyźni mają większą szansę na znalezienie pracy i są bardziej mobilni. Bardzo często pozostawanie nieaktywnym zawodowo przez dłuższy czas sprawia, że kobiety tracą wiarę we własne możliwości a ich kwalifikacje zawodowe się deaktualizują.
 
Rozdział III
 
Cele Programu Aktywności Lokalnej
Przewidywane rezultaty
 
Cel główny:
Podniesienie aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Sieradz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie i udoskonalanie aktywnych form integracji społecznej
 
Cele szczegółowe:
 
1.    Zwiększenie umiejętności i kompetencji społeczno – zawodowych
2.    Zwiększenie umiejętności kształtowania własnego wizerunku oraz poczucia własnej wartości
3.    Podniesienie wiedzy i umiejętności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
4.    Podniesienie samooceny u kobiet wychowujących samotnie dzieci oraz kobiet wychowujących dzieci w rodzinach wielodzietnych
5.    Wzrost poziomu integracji ze społecznością lokalną.
 
      Twardymi rezultatami projektu będzie:
- uczestnictwo w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym- (listy obecności),
- uczestnictwo w spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym –  (listy obecności),
- uczestnictwo w zajęciach grupowych z psychologiem-  (listy obecności),
- uczestnictwo w spotkaniach indywidualnych z psychologiem-  (listy obecności),
- uczestnictwo w warsztatach umiejętności wychowawczych + konferencja nt. Rola rodziny w   
 życiu dziecka-  (lista obecności),
- udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego-  (listy obecności).
 
      Miękkie rezultaty w odniesieniu do planowanych działań, to:
- wzrost wiary we własne możliwości i możliwości rodziny oraz wzrost pewności    
   siebie (obserwacja, wywiad z   uczestnikiem),
-   zwiększenie świadomości o rodzinie, poprawa relacji z dziećmi i zwiększenie umiejętności  
   wychowawczych (obserwacja, wywiad z   uczestnikiem)
-  wzrost zaradności kobiet – uczestniczek projektu w prowadzeniu gospodarstwa domowego  
   i w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (obserwacja ,rozmowy z członkami rodzin),
- wzrost zaangażowania na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, wzajemna  
    samopomoc (wywiad w środowisku),
- poprawa postrzegania uczestników w środowisku lokalnym (obserwacja, wywiad z     
    uczestnikiem).
 
Rozdział IV
Adresaci Programu Aktywności Lokalnej
W oparciu o przeprowadzoną w rozdziale II analizę sytuacji osób dotkniętych zdiagnozowanymi problemami zdecydowano objąć wsparciem 20 kobiet w ramach PAL. Są to kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zamieszkałe na terenie Gminy Sieradz, wieku aktywności zawodowej. Zdecydowano się na skierowanie wsparcia do kobiet ( w tym samotnych matek), ponieważ w opinii pracowników socjalnych tut. GOPS jest to grupa wymagająca szczególnej pomocy. Przewiduje się również udział osób z otoczenia grupy docelowej.
 
Rozdział V
Metody realizacji PAL wraz z opisem planowanych działań
 
1.    Aktywna integracja
Dla uczestniczek projektu przewidziano następujące instrumenty aktywnej integracji:
a)    Instrument aktywizacji społecznej
- warsztaty umiejętności wychowawczych obejmujące tematy :umiejętności wychowawcze, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych, pozycja dziecka w rodzinie, rola kar i nagród, wychowanie do seksualności, wartości w życiu rodzin itp.       Warsztaty będą rozpoczynały się konferencją nt. Rola rodziny w życiu dziecka;
- warsztaty z psychologii rozwoju osobowego grupowo obejmujące tematy: rozwój osobowy człowieka, motywacja do osiągnięcia sukcesu zawodowego, podstawowe umiejętności interpersonalne itp. . Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań ( PAL + kontrakty socjalne). Zakres tematyczny: podniesienie poczucia jakości życia, radzenie sobie ze stresem, indywidualne problemy;
- szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego mające na celu podniesienie kompetencji życiowych uczestniczek projektu. Zakres tematyczny: Istota i funkcje gospodarstwa domowego, finanse, tworzenie budżetu domowego, oszczędzanie, zarządzanie w gospodarstwie domowym, higiena osobista, przygotowanie posiłków.
            b)  Instrument aktywizacji zawodowej
                  - warsztaty z doradztwa zawodowego obejmujące tematy: aktywne poszukiwanie   
                   zatrudnienia, bilans umiejętności, autoprezentacja, techniki i metody
                   poszukiwania pracy itp.. Dodatkowo każdy z uczestników będzie
                   miał możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań. Zakres tematyczny:  
                   rozpoznawanie potrzeb, określenie kierunków kształcenia, sporządzanie  
                   indywidualnego planu działania.
            2. Praca socjalna
                 Pracę socjalną będą realizować pracownicy socjalni zatrudnieni w tut. GOPS w
                 ramach projektu ”Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów pomocy społecznej
                 z terenu gminy Sieradz – szansą na lepsze jutro.” Zadania: wydanie opinii o      
                potencjalnej uczestniczce projektu na etapie rekrutacji, zawarcie i nadzór nad
                realizacją porozumień PAL, monitoring środowiska, praca socjalna w terenie,
                motywowanie uczestniczek do aktywnego uczestnictwa w realizowanych formach
                wsparcia w ramach PAL.
      3.  Zasiłki i pomoc w naturze
                Uczestniczki projektu przez cały okres aktywnego uczestnictwa w projekcie będą
                otrzymywać wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na pokrycie kosztów  
                uczestnictwa.
4.    Działania o charakterze środowiskowym
Za realizację działań odpowiedzialny będzie koordynator projektu/kierownik GOPS. W ramach tego zadania planujemy :
- zorganizować  wyjazd integracyjno – sportowy (kolonie) dla 12 dzieci (uczestniczek PAL). Uczestnictwo dzieci w wyjeździe przyczyni się do integracji grupy, nauczy nowej formy spędzania czasu wolnego, obcowania z przyrodą i dobrami kultury. Być może dla wielu dzieci ten wyjazd będzie pierwszym w życiu wyjazdem wakacyjnym.
- zorganizować spotkanie mikołajkowe mające na celu wzajemną integrację społeczną. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano upominek świąteczny.
 
Rozdział VI
Ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów
 
          Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie przy pomocy zasobów  
          wewnętrznych i zewnętrznych.
A.   Zasoby wewnętrzne
         PAL realizować będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu
         przy ul. Armii Krajowej 5. Możliwa część zaplanowanych do realizacji zadań będzie
         przeprowadzona w siedzibie Urzędu Gminy w Sieradzu.

         Zasoby kadrowe stanowi grupa pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach
         projektu. Koordynatorem PAL zostanie kierownik GOPS, który jednocześnie będzie
         sprawował pieczę nad całym projektem systemowym realizowanym w 2013 r.
 
         Zespół realizujący program PAL będzie korzystać z wyposażenia siedziby Ośrodka –
         miejsc pracy poszczególnych pracowników (biurka, krzesła, szafy na akta, komputery z
         drukarkami, telefony, fax, aparat cyfrowy).
Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego, warsztaty z doradztwa zawodowego oraz spotkanie mikołajkowe odbędą się na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sieradz.
       
B.   Zasoby zewnętrzne
        Organizacja i wykonanie pozostałych działań w ramach zadania 1. i 4. Zostanie   
        powierzona   wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym posiadającym doświadczenie w  
        realizacji szkoleń.
 
Rozdział VII
 
Czas trwania PAL i harmonogram realizacji poszczególnych działań
 
        Program będzie realizowany w okresie od stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Sieradz.
 
Rok
2013
 
Kwartał
I
II
III
IV
 
Miesiąc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Osoba odpowiedzialna
Zadanie 1 AKTYWNA INTEGRACJA
Koordynator projektu
Etap 1 – PAL – podpisanie umów i ich realizacja
 
 
Pracownicy socjalni
Etap 2 – Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego grupowo oraz indywidualnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 3 – Doradztwo zawodowe grupowo oraz indywidualnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 4 – Warsztaty umiejętności wychowawczych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 5 – Szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 6 Organizacja konferencji nt. Rola rodziny w życiu dziecka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Zadanie 2 PRACA SOCJALNA
Pracownicy socjalni
Etap 1 – Kontynuacja zatrudnienia 3 pracowników socjalnych
Pracownicy socjalni
Zadanie 3 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 1 – Wypłata zasiłków o charakterze aktywizującym
 
 
 
Koordynator projektu
Zadanie 4 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 2 – Wyjazd integracyjno – sportowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 3 – Spotkanie mikołajkowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
ZARZADZANIE PROJEKTEM
Koordynator projektu
Etap 1 – Przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez Koordynatora projektu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 2 – Prowadzenie księgowości i rozliczanie projektu
Koordynator projektu
Etap 3 – Prowadzenie rachunku bankowego
Koordynator projektu
Etap 4 – Monitorowanie przebiegu projektu
Koordynator projektu
Etap 5 – Wyłonienie wykonawców szkoleń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 6 – Zlecenie wydruku plakatów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator projektu
Etap 7 – Prowadzenie strony internetowej projektu
Koordynator projektu
 
 
 
Rozdział VIII
 
Sposób finansowania realizacji PAL
 
Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu Gminy Sieradz – szansą na lepsze jutro” w latach 2013 – 2015 (Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Wartość całego projektu w 2013 r. wynosi 233.177,65 zł, w tym wkład własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi: 24.483,65 zł (co stanowi 10,5% budżetu projektu). 
 
 
2013 r.
Źródło finansowania
Aktywna integracja
30 537,97 zł
EFS + JST
Praca socjalna
116 309,72 zł
EFS
Zasiłki i pomoc w naturze
8 750,00 zł
JST
Działania o charakterze środowiskowym
12 750,00 zł
EFS + JST
Zarządzanie projektem
21 598,06 zł
EFS
Koszty pośrednie
18 748,25 zł
EFS
Koszty ogółem
208 694,00 zł
EFS + JST
 
 
 
Rozdział IX
 
Monitoring i ewaluacja
 
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone przez poszczególnych realizatorów projektu realizowanego na rzecz konkretnych grup społecznych i społeczności lokalnych w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Prowadzona będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawią się podczas realizacji działań projektów.
Corocznie będzie przygotowywane sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej, które będą przedkładane Radzie Gminy Sieradz. Na zakończenie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  zostanie przygotowany raport końcowy podsumowujący całość podejmowanych działań.
Witamy
O nas
Kontakt
Projekt EFS
Archiwum